Przejdź do komentarzy

Ta witryna używa plików cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.

 

Aktualności

Powrót

Od 1.07.2018 r. będą udostępnione rachunki VAT (do obsługi podzielnej płatności "Split Payment")

Uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, działając na podstawie § 104 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Informacje o numerze rachunku VAT będą dostępne w placówkach Banku.

 

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania.

 

Realizując postanowienia Ustawy, Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy. wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018r.  do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. 

      

       Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie będzie otwierany. 

 

       Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych
w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane
za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

 

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu.
Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy. 

       Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty
co najmniej jeden rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych.
W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany
z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym Banku.

Miło nam poinformować, że działając na mocy ustawy, Bank założył dla Państwa rachunek VAT. Dla klientów posiadających bankowość elektroniczną numer rachunku będzie dostępny
w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku. Natomiast dla klientów
nie korzystających z systemu bankowości elektronicznej w placówkach Banku.

 

 Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące salda na Państwa rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz na wyciągach udostępnianych Państwu zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy.

Treść zmian do Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji . Treść nowego, obowiązującego od dnia 1 lipca 2018 roku Regulaminu dostępna będzie od dnia              1 lipca 2018 roku również w placówkach Banku.

 

 

Poniżej wprowadzone zmiany w Regulaminie:

 

Zapisy dotychczasowe

Zapisy aktualne

 

§ 2

Dodano w porządku alfabetycznym następujące definicje:

(….)

30) mechanizm podzielonej płatności - sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający
na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu;

(….)

59) rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego,
na zasadach określonych w Prawie bankowym ;

(….)

77) ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r.                   o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);

 

Zmianie uległa numeracja podpunktów.

 

 

 

§5

 1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:
 1. rachunek bieżący;
 2. rachunek pomocniczy;
 3. rachunki lokat.

 

 1. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone
  w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja
  o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz
  na stronie internetowej Banku.

(….)

12. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

 

§ 5

1.  W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

 1. rachunek bieżący;
 2. rachunek pomocniczy;
 3. rachunki lokat;
 4. rachunek VAT.

 

 1. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

(…..)

11. Rachunek VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest otwierany przez Bank automatycznie dla rachunku rozliczeniowego prowadzonego
w złotych.

12. Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz do dokonywania płatności podatku na rachunek urzędu skarbowego
i wykonywaniu płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

        13 . Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek VAT. W przypadku prowadzenia dla posiadacza rachunku więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, na wniosek klienta, Bank otwiera kolejne rachunki VAT. 

       14. Bank z rachunku VAT i na rachunek VAT realizuje wyłącznie przelewy zlecone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności lub za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, chyba że przepisy stanowią inaczej.

15. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

 

 

 

§ 11

(….)

9. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

§ 11

(….)

9. Na dowód otwarcia rachunku VAT klient otrzymuje:

 1. potwierdzenie;
 2. taryfę.

10. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

 

§ 15

(….)

4. Rachunek VAT może zostać obciążony lub uznany wartością odpowiadającą kwocie podatku VAT lub             z innego tytułu, na zasadach i w przypadkach określonych w Prawie bankowym i Ustawie VAT. 

 

§ 19

(….)

 1. W przypadku przelewów zlecanych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, posiadacz zobowiązany jest podać dane wskazane
  w § 19 ust. 1, przy czym klient zobowiązany jest podać NRB rachunku rozliczeniowego odbiorcy oraz dodatkowo także:
 1. kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona,
 2. kwotę sprzedaży brutto albo kwotę przekazywanych środków w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT
  w Banku,
 3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność albo słowa „przekazanie własne”           w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku,
 4. numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT odbiorcy przelewu.
 1. Na rachunek VAT nie są realizowane wpłaty w formie gotówkowej.

 

§ 42

 1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową
  i bez funkcji zbliżeniowej.
 2. Karty mogą być wydawane do:
 1. Rachunków rozliczeniowych w złotych;
 2. Rachunków rozliczeniowych
  w walutach wymienialnych: EUR, GRP, USD[1] lub innych rachunków wskazanych przez Bank.
  1. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.
  2. Posiadacz rachunku może zwrócić się
   o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnika dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.
  3. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.
  4. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
  5. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie
   i dokonywania transakcji zbliżeniowych.
  6. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonywane przy pomocy wszystkich kart wydanych
   do jego rachunku, na zasadach określonych
   w regulaminie i umowie.

§ 42

 1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową i bez funkcji zbliżeniowej.
 2. Karty mogą być wydawane do:

1) rachunków rozliczeniowych w złotych;

2) rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR, GPB, USD[2] lub innych rachunków wskazanych przez Bank, z wyłączeniem rachunku VAT.

 1. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.
 2. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.
 3. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie                  z użyciem PIN.
 4. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
 5. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.
 6. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych
  w regulaminie i umowie.

 

 

 

 

 

§ 109

 1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę:
  1. rachunku lokaty – w każdym czasie,
   ze skutkiem  natychmiastowym;
  2. ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 109

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę:

 1. rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem  natychmiastowym;

2)  ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty –                   z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowego obejmuje również prowadzony dla danego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT, jeżeli:

1) jest to jedyny rachunek VAT, a Bank nie prowadzi dla posiadacza innych rachunków rozliczeniowych,

2) wyłącznie do tego rachunku rozliczeniowego prowadzony był odrębny rachunek VAT. 

3. Posiadacz rachunku nie może złożyć dyspozycji zamknięcia jedynego Rachunku VAT bez wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego. 

4. Rachunek VAT nie może zostać zamknięty jeżeli jest prowadzony, oprócz zamykanego rachunku rozliczeniowego, także dla innego rachunku rozliczeniowego.

 1. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 111

(…)

Usunięto treść zapisu:

10) udostepnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;

 

Zmianie uległa numeracja podpunktów.

 

§ 112

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło
  do wypowiedzenia umowy w całości
  lub w części dotyczącej tego rachunku, 
 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz
  nie złożył dyspozycji, o której mowa
  w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

 

§ 112

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło
do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku,

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny

3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, wypłata salda z rachunku VAT może nastąpić na:

1)   inny rachunek VAT prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku i przez niego wskazany

2)   rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest dany rachunek VAT, na podstawie postanowienia właściwego organu wydanego zgodnie z ustawą VAT.

4. Do momentu aż saldo na rachunku VAT nie będzie równe zeru tzn. środki na nim zgromadzone
nie zostaną przekazane zgodnie z § 109 ust. 5 i 6, zarówno rachunek VAT jak i rachunek rozliczeniowy
do którego jest prowadzony rachunek VAT
nie zostaną zamknięte
.

 

 

W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one wyróżnione w Regulaminie tłustym drukiem.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin zacznie Państwa obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw, nie dokonując wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

W przypadku złożenia sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami umowy w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

 

Korzystając z bankowości elektronicznej, prosimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – zanim wprowadzi Pan/Pani swój Identyfikator Użytkownika i Kod Dostępu, proszę sprawdzić, czy adres strony logowania rozpoczyna się od https://, a w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka.

 

Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego zamieszczone są na stronie internetowej www.zbsbank.pl.

 

           

 

 

 

 

                                                                                               Zarząd

                                                              Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                 

 

 

[1] Po wdrożeniu produktu do oferty przez Bank

[2] Po wdrożeniu produktu do oferty przez Bank


Kontakt

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy  - Centrala / Oddział
ul. Rynek 6
73-200 Choszczno
woj. zachodniopomorskie
tel. 95 765 73 15
fax. 95 765 84 24
sekretariat@gbschoszczno.pl 

Oddziały naszego banku znajdują się w kilku miastach województwa zachodniopomorskiego, oraz lubuskiego. Łącznie posiadamy pięć oddziałów, cztery filie i jedną agencje z dwoma kasami. 

Pozostałe lokalizacje: Krzęcin, Recz, Dobiegniew, Drawno, Szczecin, Oddział i Filia w Choszcznie, Filia Szczecin, Filia Mierzyn

Mobile Banking